Criminogeen (vervolg)

Onderzoekers van de Vrije Universiteit maakten in 2008 een overzicht van de ‘criminogene’ buurten in Amsterdam. De Bijlmer en Overtoomse Veld stonden daarin eenzaam bovenaan als het gaat om risicofactoren zoals het dragen van slag- en steekwapens, vuurwapenbezit, verloedering van de buurt, minderjarige criminelen, verkrijgbaarheid van softdrugs e.d. De samenstellers van de ‘weerkaart van de criminaliteit’ vonden het Wallengebied (Burgwallen-Oude Zijde) een van de minst criminogene buurten van Amsterdam. Een heel ander geluid dan vanuit het stadhuis wordt verkondigd. Toenmalig burgemeester Cohen toonde zich in Het Parool van 21 juni 2008 blij met het VU-rapport en vond dat de stadsdelen ermee aan de slag moesten.

‘Die acties moeten toch effect hebben’
In ‘Criminogeen’ schreef ik aan het slot dat Cohen over de lage ‘criminogene’ klassering van de rosse buurt wijselijk had gezwegen, omdat dit de opgeklopte verhalen over de zo ‘criminogene’ Wallen en de miljoenenverslindende projecten van zijn partijgenoot Lodewijk Asscher in een ander daglicht zouden plaatsen. Een oplettende lezer wees mij er op dat de burgemeester in Het Parool van 21 juni 2008 wel degelijk iets had gezegd over de Wallen in relatie tot het VU-onderzoek, en wel het volgende: “Veel conclusies liggen overigens in de lijn van beleid dat al in gang is gezet. Neem de maatregelen die we treffen in het Wallengebied.(…) Die acties moeten toch effect hebben op de bevindingen in dit rapport.” 

Opvallend
De burgemeester is blijkbaar in juni 2008 van mening dat de lage klassering van de Wallen op de criminogene ladder van de VU te danken is aan door de gemeente getroffen maatregelen en acties in het wallengebied. Enkele maanden later echter, in november 2008, concludeert de gemeente in haar Coalitieplan 1012 dat op de Wallen sprake is van ‘een monocultuur van criminogene en economisch laagwaardige functies’ en dat ‘uit de veiligheidsindexen blijkt dat het wallengebied nog steeds een van de onveiligste gebieden van Amsterdam is.’ Dat rijmt niet met het VU-rapport, en evenmin met de verklaring van de burgemeester in de krant.

Opvallend is dat de gemeente haar veiligheidsindexen op dezelfde bronnen baseert (Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland, GGD, e.d.), als waar de onderzoekers van de Vrije Universiteit gebruik van hebben gemaakt en vervolgens ten aanzien van de Wallen het tegenovergestelde concludeert.

‘Niet geheel per ongeluk’
GroenLinks-Statenlid Alfred Blokhuizen uitte onlangs in Het Parool zijn twijfels over de criminaliteitscijfers die door gemeenten worden gepresenteerd. Het was hem opgevallen dat voortdurend van systematiek wordt gewisseld waardoor de gemeentelijke cijfers niet meer met elkaar vergelijkbaar zijn:

“En eerlijk gezegd denk ik wel eens dat er niet geheel per ongeluk van systematiek wordt gewisseld. Het is een schone taak voor de binnenkort aantredende nieuwe politici in de gemeenteraden daar eens een einde aan te maken, althans op gemeentelijk niveau. Zo krijgt de burger eerlijker informatie. Journalisten zouden daar trouwens bij de opstellers van de jaarverslagen wel eens beter op kunnen doorvragen.”

Laten we hopen dat de nieuwe Amsterdamse raadsleden het advies van Blokhuizen ter harte zullen nemen. Met GroenLinks als nieuwe grootste partij in de Amsterdamse binnenstad zou je dit wel mogen verwachten.