Holland Casino zwijgt over werkelijke oorzaak financiële malaise

Medewerkers van Holland Casino leggen vandaag het werk neer voor een beter sociaal plan, een fatsoenlijk bestuur en een betere CAO. De afgelopen weken staakten werknemers van diverse vestigingen van Holland Casino al eerder uit onvrede over de koers die het bedrijf vaart, maar ditmaal gaat het om een landelijke 24-uurs staking. Bij het staatcasino, dat momenteel onder curatele van banken staat, zijn de afgelopen jaren als gevolg van reorganisatie en bezuinigingen honderden banen verdwenen. 

Financiële problemen
Op 4 oktober 2013 schrijft Elsevier over de financiële problemen bij Holland Casino: ‘Het gaat al jaren slecht met het staatsgokbedrijf door de opkomst van gokken op internet en gokhallen. De afgelopen vijf jaar daalde de omzet met 30 procent. In 2012 draaide het bedrijf een verlies van bijna zeven ton. Dit jaar ‘stevenen we af op een groter verlies’, liet het bedrijf donderdag weten.’

In dat artikel wijt interim-topman Willem-Jan van Dijssel de financiële problemen waarmee Holland Casino te kampen heeft aan het strenge beleid dat het bedrijf voert om gokverslaving en witwassen te voorkomen. Als gevolg daarvan zouden in de loop der jaren ‘wellicht’ 25.000 vaste klanten zijn weggejaagd.

‘Gezellig avondje uit’
In 2011 voerde Holland Casino de in 2008 ingezette reorganisatie aan als reden van de slechte resultaten in 2009 en 2010: ‘Vanaf 2008 heeft Holland Casino te kampen met een dalende omzet. Om het tij te keren, wil het gokbedrijf de komende jaren meer investeren. Verschillende casino’s worden verbouwd. De nadruk komt te liggen op ‘een gezellig avondje uit’, met theater en restaurants. Het bedrijf hoopt zo mensen die het casino nu incidenteel bezoeken, vaker naar het casino te lokken,’ schrijft de Volkskrant op 3 mei 2011.

Kansspelspecialist Sytze Kingma, verbonden aan de Vrije Universiteit, stelt in hetzelfde artikel dat de financiële problemen bij Holland Casino ‘van structurele aard’ zijn. Het bedrijf is volgens Kingma ‘te duur’ om na de liberalisering van de gokmarkt fatsoenlijk te kunnen concurreren met buitenlandse partijen. ‘De personeelskosten zijn erg hoog, vooral in vergelijking met internationale gokbedrijven. Daarnaast zijn de huisvesting en marketing ook een grote kostenpost,’ aldus Kingma.

Zo kan ik nog tientallen publicaties aanhalen waarin Holland Casino structureel zwijgt over de werkelijke reden waardoor het staatscasino in financiële problemen is gekomen. Om het proces van verval te volgen gaan we terug naar 2006, als Holland Casino haar jaarverslag van 2005 presenteert.

Kansspelbelasting omhoog
Per 1 januari 2006 wordt het kansspelbelastingtarief – aanvankelijk bedoeld voor een periode van één jaar – verhoogd van 25% naar 29%. Deze verhoging dient ter compensatie van het afschaffen van de heffing op schenkingen aan goede doelen waardoor de Staat anders jaarlijks zo’n € 40 miljoen zou mislopen. Het tarief bij ‘casinospelen’, geheven op prijzen boven € 454, gaat omhoog van 33,33% naar 40,85%. Holland Casino kondigt deze verhoging aan in haar jaarverslag van 2005:

‘Op prijzen die bruto worden uitgekeerd (waarbij de prijswinnaar de kansspelbelasting moet afdragen) wordt de kansspelbelasting dus met 4% verhoogd naar 29%. Op prijzen die netto worden uitgekeerd (waarbij de aanbieder de kansspelbelasting afdraagt) wordt het tarief verhoogd naar 40,85%. In formulevorm: 100/71 x 29%. Holland Casino neemt voor alle prijzen de kansspelbelasting voor haar rekening en keert dus netto uit.’

Voor Holland Casino maakte de verhoging niets uit. In het jaarverslag 2005 stelt het staatscasino:

‘Gezien het feit dat Holland Casino elk jaar de nettowinst alsook de diverse belastingheffingen afdraagt aan de schatkist, en een verhoging van de kansspelbelasting resulteert in een lagere nettowinst, heeft deze verandering in de Wet op de Kansspelen vooralsnog geen verdere consequenties voor de bedrijfsvoering van de organisatie c.q. de totale afdracht aan de overheid.’

Voor kansspelondernemers die hun netto winst niet aan de schatkist hoeven af te dragen, zou een verhoging van belasting wél uitmaken. Dit tast rechtstreeks de winstgevendheid en het vermogen om te kunnen investeren aan, wat ook gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Holland Casino maakt zich in 2006 geen zorgen, zolang er maar winst wordt gemaakt. Speelautomatenexploitanten ook niet, want omzet met speelautomaten is belast met 19% btw, en niet met 29% kansspelbelasting.

Jan Kees de Jager (CDA)

Jan Kees de Jager (CDA)

Belastingmaatregel per 1 juli 2008
Dat wordt anders als het Kabinet in 2007 besluit speelautomaten onder het kansspelbelastingregime te brengen. In het Belastingplan 2008 dat de Kamer op 18 december 2007 heeft aanvaard, is een maatregel opgenomen om de opbrengst van speelautomaten onder het regime voor casinospelen te brengen. Dit zou volgens toenmalig staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) betekenen dat in plaats van 19% btw voortaan 29% kansspelbelasting betaald zal moeten worden. In werkelijkheid ging het percentage omhoog van 19% naar 40,85%, maar daarover straks meer.

Voorafgaand aan de invoering van de maatregel per 1 juli 2008 schrijft staatssecretaris De Jager in zijn toelichting aan de Eerste Kamer:

‘Het kabinet heeft hiertoe besloten, omdat het van mening is dat het vanuit oogpunt van fiscale gelijkheid niet logisch is kansspelen op automaten anders te behandelen dan casinospelen op tafel. Het betreft soortgelijke spelen op een andere wijze aangeboden. Daardoor ontstaat voor alle kansspelen een consistenter en neutraler regime: alle kansspelen onder de kansspelbelasting en geen onderscheid tussen een casinospel of tafel of op een automaat.’

De belastingmaatregel komt voort uit een eerder bedachte stelselwijziging om toekomstige inkomsten uit online gaming te kunnen belasten met kansspelbelasting als dat later wordt gelegaliseerd. Initiator hiervan was toenmalig minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD).

Gegoochel met tarief en grondslag
Elke belastingverhoging of het invoeren van een nieuwe heffing drukt de winst van bedrijven. Zeker in tijd van economische crisis moet je daar als overheid voorzichtig mee omgaan. De speelautomatenbranche en Holland Casino kunnen wel wat missen moet de regering in Den Haag hebben gedacht, want halverwege 2008, toen de economische crisis begon, wilde de overheid de belasting op speelautomatenopbrengsten fors verhogen van 19% naar 40,85%.

Na bezwaren van de branche tegen die verhoging sprak staatssecretaris De Jager sussende woorden en beloofde hij de Eerste Kamer dat hij het voorgenomen tarief zou verlagen van 40,85% naar 29%.

Dat de maatregel een verhoging van de belastingdruk zou betekenen van 19% naar 29% stond vervolgens keurig vermeld in de brief die de belastingdienst op 4 juni 2008 stuurde naar alle eigenaren van speelautomaten. De inspecteur schrijft daarin: ‘Vanaf 1 juli 2008 moet er over de opbrengst van kansspelautomaten kansspelbelasting (29%) worden betaald in plaats van btw (19%).’

Maar een percentage zegt niets als de grondslag waarover belasting wordt geheven duister is. En laat nou ook de grondslag zijn gewijzigd. Dat vertelden de slimme heren van de belastingdienst pas nadat de maatregel op 1 juli 2008 van kracht was geworden.

In een brief van 25 juli 2008 deelde de belastingdienst alle eigenaren van speelautomaten, dus ook Holland Casino, mede dat belasting nu werd geheven van de bruto spelopbrengst, dus over de bruto omzet in plaats van de netto omzet. In feite ging het dus tóch om een belastingverhoging van 19% btw naar 40,85% kansspelbelasting. En dat maakt nogal een verschil. Niet alleen voor de particuliere speelautomatenbranche maar ook voor Holland Casino.

Bij Holland Casino daalde de netto winst vanaf 2008 fors, terwijl voor de Staat de inkomsten uit kansspelbelasting toenamen, zoals hieronder te zien is in de grafieken van Elsevier en op de website van het CBS. Noodkreten uit de speelautomatenbranche dat de belastingdruk te hoog is om nog een rendabel kansspelbedrijf te runnen wuifden De Jager en zijn opvolger Frans Weekers (VVD) vrolijk weg.

Bezoeken Holland Casino 2007-2011 (elsevier 20-4-2013)

Bezoeken Holland Casino 2007-2011 (© Elsevier 20-4-2013)

Winst Holland Casino 2007-2011 (elsevier 20-4-2013)

Winst Holland Casino 2007-2011 (© Elsevier 20-4-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhoging kansspelbelasting betekent lagere netto winst
De statistieken wijzen het uit. De Staat int sinds 2006, het jaar dat het tarief ‘tijdelijk’ stijgt van 25% naar 29%, meer kansspelbelasting, en de netto winst bij Holland Casino keldert. Vooral de belastingmaatregel per 1 juli 2008 hakt er in. Zoals Holland Casino al schreef in haar jaarverslag van 2005: een verhoging van de kansspelbelasting resulteert in een lagere netto winst. In plaats van de netto winst draagt Holland Casino sinds 2008 vooral kansspelbelasting af aan de overheid. De overheid is dus zelf verantwoordelijk voor de malaise bij Holland Casino die sinds 2008 gaande is, en dus ook voor de hierdoor ontslagen medewerkers.

Uitspraak gerechtshof
In een procedure die een eigenaar/exploitant van speelautomaten tegen de Staat had aangespannen over de schade als gevolg van de invoering van kansspelbelasting bij speelautomaten, oordeelde het gerechtshof Amsterdam op 19 juli 2012 in niet mis te verstane woorden. In het persbericht stelt het hof:

‘Het hof vindt dat de heffing van kansspelbelasting over de opbrengst van kansspelautomaten strijdig is met het grondrecht op ongestoord genot van eigendom. Dit grondrecht is opgenomen in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Het hof komt tot dit oordeel op grond van de wijze waarop de desbetreffende wetgeving tot stand is gekomen. Bij de invoering ervan (per 1 juli 2008) was de wetgever ermee bekend dat ten minste een substantieel deel van de exploitanten (de exploitanten van kansspelautomaten in de horeca) met hun exploitatieactiviteiten in een structurele verliespositie terecht zou (kunnen) komen. De wetgever heeft dat risico bewust aanvaard. Het hof is van oordeel dat een dergelijk effect een ernstige inbreuk op het eigendomsgrondrecht van deze exploitanten oplevert. Het vindt die inbreuk zo ernstig dat de wetgever destijds niet heeft kunnen volstaan met het vermelden van een aantal mogelijkheden tot compensatie van het economische effect van deze wetgeving. De wetgever heeft daarbij namelijk nagelaten om het realiteitsgehalte van deze mogelijkheden nader te onderzoeken en/of te kwantificeren. Daardoor heeft de wetgever de ruime beoordelingsmarge die hem in beginsel toekomt, overschreden. En daarom voldoet deze wetgeving niet aan het vereiste van de zogenoemde ‘fair balance.’

Frans Weekers (VVD)

Frans Weekers (VVD)

Vragen Eerste Kamer
Naar aanleiding van de uitspraak van het hof vroeg de Eerste Kamer op 5 oktober 2012 aan staatssecretaris van Financiën Weekers wat de regering ervan vindt dat de invoering van een belastingmaatregel de winstgevendheid van de sector volledig doet verdampen. In zijn beantwoording van de vragen uit de Eerste Kamer schreef Weekers op 24 januari 2013 het volgende:

‘Een belastingmaatregel heeft nooit als doel het wegnemen van de winstgevendheid van een sector. Dat geldt ook voor de invoering van de kansspelbelasting bij de kansspelautomaten. Het primaire doel van deze maatregel is gelijke behandeling van speelautomaten met de tafelspelen in casino’s. Dat neemt niet weg dat deze gelijke behandeling een negatieve invloed heeft gehad op de winstgevendheid van de kansspelautomatensector. De regering heeft dit knelpunt ook in een vroeg stadium gesignaleerd en actief gezocht naar oplossingen. Reeds door het verlagen van het in eerste instantie voorziene tarief van 40,85% naar 29% zou de winstgevendheid van de sector hersteld worden, mits de sector ook zelf maatregelen zou nemen om de bedrijfsvoering aan te passen. Uit het Verslag van bevindingen van de kansspelautomatensector bleek dat het aantal faillissementen zeer beperkt is gebleven. Daaruit kan worden afgeleid dat de maatregel de branche niet onevenredig zwaar heeft getroffen.’

Van 40,85% naar 29%, en weer terug naar 40,85%
De bewering van Weekers dat door het verlagen van het in eerste instantie voorziene tarief van 40,85% naar 29% de winstgevendheid van de sector zou worden hersteld, is ongehoord in het licht van het gegoochel met het tarief en de grondslag door zijn voorganger. Het oorspronkelijk geplande tarief zou (na kritiek uit de branche) van 40,85% worden aangepast naar 29%, maar doordat ook de grondslag wijzigde, bleek de beloofde verlaging een sigaar uit eigen doos. De truc van rekenwonder De Jager zorgde ervoor dat de belastingheffing in de praktijk tóch van 19% naar 40,85% steeg, zoals oorspronkelijk was bedoeld, maar dat de overheid in haar uitingen 29% als percentage kon blijven noemen, omdat dit percentage expliciet in wetgeving is vastgelegd, en het hanteren van een andere grondslag dan bij de btw-heffing niet.    

Branche wél onevenredig zwaar getroffen
Dat het aantal faillissementen in de branche beperkt is gebleven, zoals de staatssecretaris in zijn antwoord beweert, zegt weinig tot niets over het effect van de maatregel. Kansspelondernemers maakten vóór 2008 winst en hebben daardoor vermogen opgebouwd om niet onmiddellijk failliet te hoeven gaan. Hetzelfde geldt voor Holland Casino. Dat draait al jaren verlies, maar is niet failliet. Sinds de belastingmaatregel heeft Holland Casino honderden medewerkers moeten ontslaan, maar daar rept de staatssecretaris niet over. In elk geval toont de situatie bij Holland Casino aan dat de maatregel uit 2008 de branche wel degelijk ‘onevenredig zwaar heeft getroffen.’

Kansspelautoriteit
Opvallend is nog dat de hogere kansspelbelastinginkomsten niet zijn aangewend voor de oprichting en kosten van de reeds in 2007 aangekondigde Kansspelautoriteit. Hiervoor werd weer een nieuwe heffing bedacht en geïntroduceerd: de kansspelheffing, die eigenaren van speelautomaten, dus ook Holland Casino, vanaf 1 april 2012 aan de Kansspelautoriteit dienen te betalen. Deze kansspelautoriteit moet gaan waken over de binnenkort te legaliseren kansspelen op internet waar Holland Casino al veel in heeft geïnvesteerd en reikhalzend naar uitkijkt.

Kansspelbelasting bij online casino’s wordt 20%
Voor kansspelen die legaal via het internet aangeboden gaan worden geldt straks een kansspelbelastingtarief van 20%. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Fred Teeven en staatssecretaris van Financiën Weekers. Normaal gesproken gaat alleen het ministerie van Financiën over belastingen, maar vergunningen en handhaving vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Vandaar het gezamenlijk optrekken van beide staatssecretarissen.

Lager belastingtarief voor gokken op internet (FD 23-5-2013)

Lager belastingtarief voor gokken op internet (© FD 23-5-2013)

Bij casinotafelspelen en speelautomaten blijft het percentage van 29% gehandhaafd vinden de VVD-ers Teeven en Weekers, want de overheid kan de sinds 2008 gestegen opbrengst aan kansspelbelasting niet meer missen. ‘Dit is niet uit te leggen’, zegt een woordvoerder van Holland Casino op 23 mei 2013 in het Financieel Dagblad.

De wetgeving die dit allemaal moet regelen wordt thans bestudeerd door de Raad van State en zou 1 januari 2015 van kracht moeten worden. De speelautomatenbrancheorganisatie VAN heeft bij monde van haar voorzitter Frits Huffnagel (VVD) in februari van dit jaar haar bezwaren kenbaar gemaakt bij de Raad van State. De VAN is onder meer tegen een gedifferentieerd kansspelbelastingtarief waarbij online aanbieders een belastingvoordeel krijgen en maar 20% kansspelbelasting hoeven af te dragen. Reden voor dit lagere tarief is dat online casino’s bij een kansspelbelastingtarief van 29% naar verwachting niet in de rij zullen staan om in Nederland een vergunning aan te vragen. In Malta, dat in 2004 als eerste EU-land online gaming legaliseerde, geldt een tarief van slechts 0,5%.

De meeste online casino’s, die nu nog vanuit het buitenland opereren, vinden 20% te hoog. Er zijn ook andere bezwaren tegen het wetsvoorstel zo laat woordvoerder Robin Linschoten van STIOG (Stichting Online Gaming Nederland) in juli 2013 weten in een brief aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Alweer een VVD-er die zich met kansspelen bemoeit.

Oplossing: fiscale gelijkheid
Hoge belastingen schaden het ondernemersklimaat. Dat zouden met name alle VVD-ers die bij het kansspelbeleid betrokken zijn (geweest) toch moeten weten. Grote investeringen worden uitgesteld of afgeblazen. Branche en overheid staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar. Ook Holland Casino is hiervan slachtoffer, maar kan zich hier niet in mengen, en wijst af en toe zelfs ‘gokhallen’ aan als oorzaak van de eigen belabberde winstcijfers. Kennelijk heeft de directie van de Staat een spreekverbod opgelegd gekregen om de belastingmaatregel uit 2008 te noemen als belangrijke oorzaak van de financiële problemen.

Juist nu er volop wordt gestaakt zou je een kritische houding en meer onderzoek verwachten van de media, maar de berichten over Holland Casino blijven doorgaans beperkt tot twee, hooguit drie alinea’s. Journalisten zouden bij de overheid en het CBS moeten aandringen om recente statistieken te presenteren van de kansspelbranche en de stijging van de kansspelbelastinginkomsten van de Staat. Op mijn mails wordt al enige tijd niet meer gereageerd.

Het wachten is op een volgende gerechtelijke uitspraak over de kansspelbelastingmaatregel uit 2008, terwijl een oplossing die alle partijen tevreden zou stellen voor de hand ligt: hanteer per 1 januari 2015 in de gehele kansspelbranche, zowel online als offline, gewoon hetzelfde tarief: 20%.

Door het kansspelbelastingtarief bij offline gaming te verlagen van 29% naar 20% worden Holland Casino en de speelautomatenbranche vanzelf weer winstgevend en neemt de bereidheid om te investeren toe. Dit schept nieuwe werkgelegenheid in plaats van dat dit banen kost.

Als tegenprestatie zal de branche bereid moeten zijn alle schadeclaims en bezwaarprocedures tegen de overheid te staken of in te trekken. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor het hoger beroep dat de Staat bij de Hoge Raad heeft aangespannen tegen de hiervoor genoemde uitspraak van het hof.

Bijkomend voordeel van deze oplossing is dat Holland Casino, dat op de nominatie staat te worden verkocht, bij verkoop nog wat oplevert voor de Staat, omdat bij een normaler belastingregime meer kandidaat-kopers bereid zullen zijn een bod uit te brengen waar de Staat tevreden mee kan zijn. Bij handhaving van 29% kansspelbelasting blijft Holland Casino verliesgevend, of met wat geluk zoals in 2011, resteert een klein plusje onderaan de streep, maar veel ruimte om te investeren is er niet meer. In het normale bedrijfsleven is een bedrijf dat niet investeert gedoemd ermee op te houden.

‘Het betreft soortgelijke spelen op een andere wijze aangeboden’
Het beste argument om één kansspelbelastingtarief aan te houden komt van de overheid zelf, door het online aanbod op internet te betrekken bij de motivatie die tarievengoochelaar Jan Kees de Jager de Eerste Kamer in 2008 voorhield. Dan staat er:

‘Vanuit het oogpunt van fiscale gelijkheid is het niet logisch om kansspelen op automaten en casinospelen op tafel anders te behandelen dan kansspelen die via het internet worden aangeboden. Het betreft soortgelijke spelen op een andere wijze aangeboden. Daardoor ontstaat voor alle kansspelen een consistenter en neutraler regime.’

En wie wil dat nou niet, een consistenter en neutraler kansspelbelastingregime?

6 gedachten over “Holland Casino zwijgt over werkelijke oorzaak financiële malaise

 1. Dit is toch onvoorstelbaar.
  Bewust een valse voorstelling van zaken geven en ze komen er nog mee weg ook.
  Triest.

 2. Pingback: www.marcelkaatee.nl: Holland Casino zwijgt over...

 3. Ronduit belachelijk. Ik hoop dat dit artikel de ‘grote’ media gaat bereiken!

 4. Hoi Marcel wat een goed bericht op http://biz.thepostonline.nl/2014/04/15/holland-casino-zwijgt-werkelijke-oorzaak-financiele-malaise/
  Ik heb ruim 10 jaar geleden (toen ik nog voor een exploitant werkte) wel eens met je geklets op een vergadering van de SAC.
  Ik heb ook je items op tv gezien over je sluiting.
  Ik moet zeggen dat ik je wel op alle punten gelijk geef, het onrecht van sluiting van je gokhal. Verder breng je het hele verhaal over belasting truuks zo heel mooi aan het licht. Ik begreep dat 1 juli 2008 ook mede kwam doordat PvdA gratis boeken voor scholieren had beloofd als hun in de regering kwamen, maar omdat ze niet hadden nagedacht waar dat geld vandaan moest komen moest de belasting idd maar omhoog dus van BTW naar KS Belasting dus zonder vooraftrek. Ik wens je veel sterkte en vind dat je het goed doet en je verhaal goed brengt. Ik bewonder dat zeer.

 5. Marcel wederom een goed onderbouwd stuk gebaseerd op de basale feiten en zonder opsmuk.
  Echter lees ik in dit stuk niet dat de ondernemers niet alleen een hoog tarief aan belastingen moeten afdragen ( 40,85% ) maar dat er ook geen (voor)aftrek van de 21% BTW meer mogelijk is. Kortom alle te maken kosten zijn ook nog eens met 10% extra gestegen omdat er geen recht op aftrek van de BTW over de betaalde BTW meer mogelijk is. Dus de liter brandstof, nietjes en alle andere investeringen zijn ook nog eens duurder geworden.

  Zelf kan ik uit ervaring zeggen dat de branche in zijn geheel zo goed als terminaal ziek is. De noodzakelijke investeringen worden keer op keer uitgesteld en de verkopen zijn dramatisch gedaald naar een niveau waarop het waarschijnlijk op korte termijn niet meer interessant is om nieuwe apparaten te ontwikkelen. Dit zou op zeker de doodsteek voor de gehele industrie betekenen want zoals een oude wet leert “stilstand is achteruitgang”.

  In ons bedrijf heeft een zeer sterke kosten reductie en het ontslaan van personeelsleden het sluiten van ons bedrijf nog enigszins uitgesteld. Echter indien de huidige situatie gehandhaafd blijft, met een netto omzet daling van ruim 50% in de periode dat de kansspel belasting bestaat, zullen wij genoodzaakt zijn om andere bronnen van inkomsten te moeten vinden om te kunnen overleven willen wij niet net zoals Delta automaten tot bedrijfssluiting te moeten over gaan.

  Uit ons klanten bestand komen steeds meer signalen naar ons toe waaruit blijkt dat het zeer moeilijk is om de kosten te betalen, dus laat staan dat er winst gemaakt wordt. Dit blijkt ook uit de huidige betalingsmoraal die alleen maar minder wordt. Ook het aantal ontslagen en de hoeveelheid faillissementen stijgt aanzienlijk en de omzetten van de aanbieders ( groothandelaren ) daalt naar een ongekend laag niveau waardoor een gezonde bedrijfsvoering ( bijna ) onmogelijk wordt.

  En ergens in jouw stuk las ik de uitspraak van de Hr. Weekers en ik zou hem eigenlijk willen vragen om eens even bij ons op de koffie te komen, zo kunnen wij hem misschien behoeden om niet nog meer van dit soort ongefundeerde en ook onware uitspraken te doen.

Reacties zijn gesloten.